Jacob Arenfeldt, der havde overtaget Jensgaard efter Anne Rammel, stiftede efterhånden omfattende gæld med pant i gården og kunne til sidst ikke betale sine kreditorer.
I 1684 overdrager han derfor gård og gods til broderen, Jørgen Arenfeldt, der skal udrede gælden.

En af kreditorerne er Rådmand Christen Nielsen Tonboe, Horsens. I 1689 køber han Jensgaard med tilhørende gods af Jørgen Arenfeldt.
Prisen er 20 rigsdaler pr. tønde hartkorn, ialt 4530 rigsdaler. I købekontrakten enes de om betalingen og Arenfeldt skal inden marts 1690 hjemle hovedgaård og gods, “fri for hver mands tiltale, pant og optenkende Pretentioner”.

I skødet, dateret 17. marts 1690, takker Arenfeldt for god og rigtig betaling i alle måder. Da han mangler at indfri et pant i gården til Marquor Rodsteens arvinger, lover Arenfeldt over for retten at indfri pantet inden 11. juni samme år.

Det løfte holder han imidlertid ikke og Rodsteens arvinger går derfor i januar 1691 til Tonboe med deres pantebrev.

Da Tonboe henvender sig til Arenfeldt, svarer denne igen med et angreb og anlægger sag mod Tonboe ved Rugaard Birketing. Arenfeldts egen birkedommer, Søfren Nielsen, finder det ikke bevist, at Tonboe har lidt den mindste skade ved købet af Jensgaard. Derfor skal Jørgen Arenfeldt være fri for al tiltale og søge erstatning for en sådan unødig påført beskyldning.

Tonboe må til Viborg Landsting.
Arenfeldt søger at få sagen udsat, men retten er ikke i tvivl. Ifølge både købekontrakt og skøde skal Arenfeldt frihjemle Christen Tonboe Jensgaard og gods for hver mands tiltale, og har således forpligtet sig til at indfri pantet til Rodsteens arvinger. Han skal derfor efterleve dette inden 6 uger og tillige betale sagens omkostninger.

Den 9. september 1691 sender Tonboe to mænd, Hans Sørensen Godske og buntmager Søren Hansen, til Rugaard for at forkynde dommen for Jørgen Arenfeldt og aflevere en kopi.

I et brev til Tonboe skriver Jørgen Arenfeldt, at “hand den 25 Sept 1691 haver til Viborig Landsting ladit af Protocollen udlæsket og Casserit samme indførsels Pant, saa det af Protocollen er død og magtesløs giort”.

For en sikkerheds skyld anmoder Tonboe borgmester Frants Bering i Viborg om at bekræfte dette.

Denne gang har Jørgen Arenfeldt holdt ord.