Udtog Viborg Landsting – 1689

Ingeborg Konradsens resumé:

Udtog og ekstrakter af Viborg Landstings Pantebøger efter Begæring.

Den 14.7.1683 har Admiral Jens Rodsteen til Rodsteenseje og Landsdommer i Nørrejylland paa sal. Marqvor Rodsteens Arvingers Vegne ladet gøre Indførsel, ved velb. Corfitz Ulfeld og velb. Jørgen Lykke hos velb. Jacob Arenfeld i Jensgaards Hovedgaard og tilliggende Gods for 1906 Rigsdaler.

Hovedgaarden staar for 18 Tdr. Hartkorn, Bøndergodset ligger i Glud, Skjold, Raarup, Stouby, Klakring og flere Sogne.

16.3.1686 har Jørgen Arendeldt pantsat Jensgd. og en Del Bøndergods til Landkommisær Thomas Friis for 2000 Rigsdaler.

25.7.1688 er Pantebrevet fremvist i Retten og kasseret.

Der forefindes også en Transport fra Jacob Arenfeldt til hans Broder Jørgen A. til Rugaard. Den gaar ud paa at fri Jacob for Kreditorerne, som er:

Marqvor Rodsteens Arvingers Børnepenge, forfaldne 1684, nu 1908 Rdl. – Birgitte sal. Jacob Eilertsens i København, 1728 Rdl., ogsaa forfaldne 1684 – Assessor Bertel Jensen i Kbh., 496, forf. 1684 – Chr. Tonboe, Kapital og Rente 1696 Rdl. forf. 1684. – Peiter Ferdinandus v. Haugwitz paa Boller (senere til Stougaard og Hammergaard), Kapital med Renter til 1684, 636 Rdl. – Jomfru Karen Reedtz (senere gift med Jens Kaas til Krabbesholm) 700 Rdl. alle forfaldne 11.6.1684.

Jacob Arenfeldt kan ikke betale, hvorfor han transporterer Jensgaard Hovedgaard med al dens Tilbehør til Broderen Jørgen A. desuden Raarup Kirke. Dat. Rugaard 9.5.1684

Scannet dokument: Udtog Viborg Landsting 1689-09-12

Renskrevet dokument: Udtog Viborg Landsting 1689-09-12