Syn over Raarup Kirke – 1693

posted in: 1600-tallet, Rårup, Synsrapport | 0

1693 d. 12.7. vare vi underskrevne Enevold Jørgensen i Aastrup, Anders Vognsen i Nebbel, Peder Michelsen i Gram og Jørgen Hansen i Lindved, efter Herredsfoged Folmer Tommesens Udnævnelse og Christen Nielsen Tomboes Begæring ved Raarup Kirke, dens Brøstfældighed at syne og besigtige, og befandtes den saaledes som efter følger:

Kirkemuren uden til:
den østre Gavl fra øverst til midt paa er revnet 5 Steder igennem, og Fødderne derpaa er forraadnede og formutlet. Paa Muren af den søndre Side fra Altret til Taarnet fattes mere end 500 Mursten saa som der er 3 Huller og Muren mangesteds formutlet af Vandslag.

Paa den nordre Side i Hjørnet ved de Rantzouers Begravelse er nede ved Jorden 4 Kvadratsten udskredne og Muren inden samme Sten noget formutlet, under Muleiderne paa samme Side er et lidet Hul , nogle faa Steen nedfaldne og borte.

Tømmerværket over Altergulvet:
over Runddelen bag Alteret er Blyet nedskreden fra Gavlen saa det vil ganske af nyt opbygges, den 3 Part deraf vil omsmeltes og det andet udklappes, Tømmerværket er i Stykker og forraadnet, begge Ender af den Bjælke som ligger ved den østre Gavl er ganske i Stykker og afrundet, Spænderne ogsaa neden til formutlede og afrundet saa det vil straxen af ny indlægges, paa den søndre Side er Spærene og Dellerne ganske vandløbne og nogle forraadnede, paa den nordre Side og paa begge Sider/saa vist Begravelsen ikke naar/ er Dellerne og Spærene vandløbne og noget forraadnede, Mullederne paa begge Sider vandløbne, den ene er brækket.

Tømmerværket over Kirkegulvet:
over Hvælvingen den første Bjælke næst Midtgavlen er tværtover, den 3. ogsaa midt itu, ved den søndre er Mullederne ganske raadne, 6 Fødder slet raaadne, 6 Spænder formutlede, Dehlerne en stor Del vandløbne og raadne, ved den nørre Side 3 Spænder og 3 Fødder raadnede, Dellerne en stor Del vandløbne of forraadnede, Mulederne formutlede og raadne. Fjælene paa begge Sider næsten forraadnede og mesten i Stykker, fra Taarngavlen til Østgavlen hælder Spænderne halvanden Alen i Øster og snar faldefærdig.

Blyet over Kirken og Altret:
paa Nordsiden paa Kanten er 8 Tavler Bly borte og 2 Tavler, som skulle beklæde Kanten iligemaade borte. Paa den anden Side over Kirken er 4 Tavler Bly opblæst og 1 borte, nok 1 paa Mønningen opblæst. Paa den søndre Side over Altret fattes allerøverst 2 Tavle Bly og 3 opblæste færdig at affalde, paa samme Side over Kirken er 14 Tavler fra hinanden nedskrevne med Fjælene og færdig at nedfalde, 1 Tavle er borte ellers er der mange smaa Sprækker og utallige smaa Huller paa Blyet overalt.

Inden i Kirken i det første Fag over Altret er Hvælvingen paa den søndre Side ganske forraadnet og Muren revnet en Haandsbred fra hinanden fra Vinduet til Jorden, paa den nordre Side er Hvælvingen reevnet og et lidet Hul paa stenene er vandløben og formutlet og mest over Skriftestolen at man sidder derunder med stor livsfare.

I det andet Fag er Hvælvingen overalt sprukken og Pillen under Buen paa Hvælvingen ganske revnet og faldefærdig, Hvælvingen fra Prædikestolen til den anden Pille er revnet paaa den søndre Side mere end haandbredt, paa den nordre Side og revnet noget fra Muren, oven i Rundingen sprukken mangesteds og grøn af Vandløb, Buen under samme Hvælving meget revnet og sprukken og færdig at nedfalde næst ved Jernankret, det andet Fag er iligemaade og fast værre, saa man ikke kan sidde tør derunder i Kirken. I det 3. Fag er Hvælvingen og Buen derunder mangesteds revnet og sprukken, saa det er ganske farligt at sidde under, eftersom ingen Times Frist ved førend det falder ned. Kirken overalt fattes Spækning og Dynichen.

Alterdugen er gammel og ganske forslidt, hænger i Pjalter og ganske intet helt paa. Alterklædet er og i Stykker og forslidt, Messehaglen forslidt og i Pjalter over Akslen. Prydelsen paa Himlen over Prædikestolen ligger oven paa en Del affalden og en Del borte.

Stolene baade i Altergulvet og i Kirken paa begge Sider er meget slette, de fleste staar paa Raf og er løse og nogle i Stykker. Paa Vinduerne fattes en Del Ruder.

Taarnet ved den søndre Side:
nede ved Jorden er der et stort Hul paa Muren og Stenene formutlede og udhulede, nok et andet lidet Hul straks ved. Paa den vestre Side er den halve Part oven til ganske formutlet og 3 Huller igennem, Stenene paa Opgangen af Kammen ligger løse og Spidsen af det øverste paa Taarnet er nedblæst og Stenene borte, dertil behøves vel en 2000 Mursten til Reparation. Ellers er den hele vestre Gavl og søndre Side meget brøstfældig fra øverst til nederst for Kalk og Sten. Taarnet er med Tegl betakt, derpaa fattes 6 Tagsten ungefær som er nedblæst og borte, en stor Del og mesten af altsammen Dynechen under Tagstenene er frafaldne og Stenene ligger løse og færdige at blæse ned.

Gavlmuren oppe i Taarnet imellem Taarnet og Kirken staar ganske paa Raf, saa det er at befrygte at det nedfalder og slaar Hvælvingen sønder in Kirken.

Loften i Taarnet er de fleste af Dehlerne vandløbne og moxen ganske forraadnet.

Klokken:
Jernværket paa Bommen som Klokken hænger med Maanerne udi er noget sønder og en Del af Jernet borte, Jernstangen som skal gaa igennem Maanen er og borte, Tapperne i Bommen ved begge Ender som Klokken ringes paa i Gænger er hartad afslidte saa den er nær ved at nedfalde. Træværket er nogenledes ved Magt.

Vaabenhuset:
Muren paa begge Sider er ganske formutlet af Vandslag. I begge Kroge som Vaabenhuset er muret til Kirken er 2 store Huller og Murstene borte, Gavlen er sprukken paa det Sydvestre Hjørne fra øverst hartad til nederst, en stor Del af Karmens Sten affaldne og noget formutlede, den halve ganske af Vandslag fordærvet, fattes ungefær til Vaabenhusets Reparation 500 Mursten.

Paa Taaget er store Huller, den 4. Del af Tagstenene borte og nogle brækket, formutlet og fattes Dynichen paa begge Sider. Lægterne er i Stykker og nogle Stykker bortem, en Del forraadnede, en Bjælke ganske borte, en Bjælke og 1 Spænde er afraadnet, de andre Bjælker er noget forraadnede, Loftet er ganske borte, saa og Trappen til Vaabenhus og Kirkeloft.

Kirkegaardens Mur:
paa den søndre Side udentil er 5 Stykker Mur nedfaldne, Stenene ligger en Del paa Stedet, en Del formutlet og raadne og den største Del borte.

Inden for samme Mur paa den ganske søndre Side er 3 store Stykker Mur udfalden som er af Kamp og den 4. Part af Tagstenene som den er betakt med er borte, en Del i Stykker og er øde. Paa den vestre Side Sønden Kirkelaagen er Muren indentil af Kamp, en stor Del nedfalden og Tagstenene oven paa Muren den største Del borte, udentil paa samme vestre Side er 3 store Stykker Mur nedfalden og den største Del af Stenene borte, Muren paa Kirkeporten ganske formutlet og mesten Del øde. Stochet Porten og Rammen som den er hængt udi samt Kirkelaagen med sin Ramme ligger i Stykker, med Jern paa Bommen med sin Tilbehør, Jernstang, Maane og Ringe, hvormed Kirkelaagen skulle tilsluttes er ganske borte.

Den anden Halvpart af Muren fra Vesterlaagen til Nordhjørnet er Murstenene mesten alle borte, Tagstenene ligesaa, Muren indentil saa øde og nedfalden at Svin og Kreatur kan gaa derover.Paa den nordre Side udentil er af Hjørnet til Vester et stort Stykke Mur nedfalden og Murstenene borte, ellers paa samme side udentil er 3 smaa Huller og Murstenene borte.

Muren er indentil af Kamp ganske formutlet og nedfalden, Tagstenene borte allesammen uden en Snes Stykker, paa den østre Side af det nørre Hjørne udentil er meget opfyldt med Kampsten, Murstenen borte sammesteds.

Lidet fra Kirkelaagen er Muren, udentil, 2 Huller ind i Muren, meget af den staar paa Raf og er faldefærdig mangesteds, indentil paa begge Sider Kirkelaagen er Muren ganske formutlet og mesten underskreden, Tagstenene derover er de 3 Dele borte, de andre ligger løse nogle her, nogle der udfaldne.