Forening Naturalhoveriets Ophævelse – 1839

posted in: 1800-tallet, Hoveri | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

7.12.1839

Forening, der frivillig og efter Overenskomst er oprettet og antaget imellem underskrevne Ejer af Jensgaard paa den ene Side og underskrevne Gaardfæstere paa den anden Side – de saakaldte Fribønder under bemeldte Hovedgaard – , angaaende Naturalhoveriets Ophævelse paa følgende Vilkaar:

1. Til næstkommende 1. Mai og fra den Dag at regne, skal for Fremtiden ethvert Hovarbejde af hvad Navn nævnes kan til Hovedgaarden Jensgaard som underskrevne Gaardfæstere ifølge deres Fæstebrev og Hoveriforeningen af 2.4.1792 er forpligtede at udføre, være aldeles og for bestandig ophævet.

2. For Fritagelsen af benævnte Naturalhoveri, udreder og svarer et Vederlag til nuværende og efterfølgende Ejer af Hovedgaarden Jensgaard, enhver af underskrevne 14 Fribønder en aarlig Afgift af 10 Rd. rede Sølv og forretter en Rejse.
4 Bønder i Skjold, 4 i Brund, 1 i Over Glud, 1 i Kolsgaard, 2 i Øster Bisholt og 2 i Glud.

Den omtalte Rejse maa ikke fordres, naar Vejene er ufremkommelige eller i Høstens Tid, den udredes til Horsens eller et lige langt fra liggende Sted og kan benyttes efter Godsejerens Beslag til en hvilken som helst Genstand, af Korn 4 Tdr., dog af Havre 5 Tdr., Vægten af et Læs maa ikke overstige 48 Lispund. Fæsterne leverer de fornødne Sække.

3. Til Klapjagter skal Fæsterne give Møde som forhen, dog højst 4 G. aarligt.

4. Denne Forening til Hoveriets Ophævelse har, saafremt Ildsvaade i Fremtiden skulle indtræffe paa Hovedgaarden eller det under samme hørende Gods, ingen Forandring tilfølge i den forhen saa Tilfælde paa Fæsterne hvilende Forpligtelse til med de øvrige af Godsets Bønder at forrette Kørsler til Transport af Bygningsmaterialer samt Haandlangerarbejde til Skadens Istandssættelse.

5. Det er en Selvfølge, at indtil 1.5.1840 forretter og udfører som hidtil enhver af underskrevne Gaardfæstere al Slags Hovarbejde paa Hovedgaarden som efter Aarets Tider kan affordres.

Scannet dokument: Forening Naturalhoveriets Ophævelse 1839-12-07