Skøde fra Anne Hardenberg – afskrift

posted in: 1500-tallet, Skøder | 0

Jeg Anna Hardenberg salig Oluf Mouritzens kjendes og gjør vitterlig for alle med dette mit aabne Brev, at efterdi min salige Husbonde fornævnte Oluf Mouritzen, hvis Sjæl Gud haver, udi hans Testament har undt og givet ærlig og velbyrdig Fru Pernille Oxe og hendes Arvinger en Gaard liggende udi Jylland i Bjerreherred udi Glud Sogn kaldet Jenszgardt Paul Harbo nu boer at skal have til evindelig Eiendom, hvilken fornævnte Gaard min salige Husbonde mig tilforn udi hans Velmagt undt og bebrevet havde min Livstid, saa har jeg med min frie Villie igien opladt og nu med dette mit aabne Brev velvilligen under og oplader fornævnte Fru Pernille Oxe og hendes Arvinger al den Ret og Rettighed som jeg til fornævnte Gaard Jenszgardt have kan, og samme Gaard strax at maa til sig annamme, efter min salige Husbonds Testament og efter det Brevs Lydelse ærlige og velbyrdige Mænd, Peder Oxe til Gisselfeld, Christoffer Gøye til Aundsberg og Mogens Gøye til Galmindrup fornævnte Fru Pernille og hendes Arvinger derpaa givet har.

Desligeste lader jeg og fornævnte Peder Oxe, Christoffer Gøye og Mogens Gøye og Deres Arvinger kvit og fri for mig og mine Arvinger for hvad Rettighed jeg til fornævnte Gaard udi min Livstid have kan.

Til ydermere Vidnesbyrd at saa udi Sandhed er som forskrevet staaer har jeg trykt mit Signet her neden under og med egen Haand underskreven.

Givet udi Ringsted Kloster Aar 1573

Dette bekiendtgiør jeg Anna Olluf Morsens med egen Haand