Fællesskabets Ophævelse Lodsejermøde – 1780

Ingeborg Konradsens resumé:

Pro Memoria.

Da Hovedskiellene mellem Jensgaard, Nørbye og Sønderbye, samt Markskiellet imellem disse 2 Byer, saavelsom Hartkornets Inddeling endelig maa bringes i Rigtighed inden videre ved dette Fællesskabs Ophævelse kand foretages –
er jeg herved underdanig begierende, de Høye og Ærede Hrr. Lodsejere, Løverdagen den 2. Decbr. ville tage Møde i Østrup for at rette disse høynødvendige Præliminaria.

29. Novbr. 1780.
Bagge fra Boller lover at møde, mener at Lodsejerne i Bidsholt ogsaa skal indkaldes.
Reedtz lover, at der ogsaa skal vorde mødt fra Palsgaard.
Glud svarer: Bestemte Møde til forestaaende Posters Affattelse bedes jeg gunstigs, de Høy-Respective Lodsejere, tillige med Hr. Land Inspecteuren ville udsætte enten til Mandag eller Tirsdag førstkommende. –
Grunden til denne min Forlangende er, at jeg tilligemed min Kone har bestemt førstkommende Løverdag til vigtig og hellig Foretagende.

Mødedagen forandredes.

Der er Tale om en ny Vej, Cancelliraaden er det ligegyldigt, om den bliver til noget, da hans Bønder faar Vederlag for den Jord, de maa afgive, men Bollers Bønder er uvillige, skønt de beholder Strandvejen (i Bidsholt), det synes, som om kun Fæsteren Rasmus Andersen skal favoriseres.

Landinspectør Munch mener, at Veien bør anlægges. Resultatet ses ikke.

Scannet dokument: Fællesskabets Ophævelse Lodsejermøde 1780-11-29