Dom over Tørveskæring ved Hundsmaae – 1699

posted in: 1600-tallet, Østrup, Retssager | 0

1699-09-18

Ingeborg Konradsens resumé:

18.9.1699 afsagt Dom ved Bjerre Herredsting mellem Jensgaards Ejer, Chr. Tonboe og Hr. Niels Glud, Ridefoged Svend Thomsen Leth paa Boller og de af deres Bønder, som ulovligt har slaaet Græs og skaaret Tørv paa Hundsmaae.

Grandemænd og andre Vidner kunde for nogles Vedk. huske 55 Aar tilbage, de aflagde Ed paa, at Hundsmaae med diget Nejerholt fra Arilds Tid havde hørt til Jensgaard, baade i Henrik Rantzaus og Jacob Arenfeldts Tid.

Dommen afgør, at Hundsmaae tilhører Jensgaard.

18.9.1699 Dom ved Bjerre Herredsting angaaende Hundsmaae mellem Chr. Tonboe, Jensgaard, og Ridefoged Svend Thomsen Leth, Hr. Niels i Glud og flere andre.

Efter Grandemændenes og andre Vidners Udsagn har Hundsmaae fra Arilds Tid altid ligget til Jensgaard, dog har mange slaaet Græs og skaaret Tørv der.

En Mand vidnede, at da han engang havde slaaet Fleg der, var han bleven greben paa fersk Gerning af folkene paa Jensgaard, og derefter maatte han søge Husbonden paa Møgelkær for at bede om Forlov.

Las Jørgensen i Hornsyld erindrede, at han for 50 Aar siden var med en Del Møgelkærtjenere i Hundsmaae for at oprette Diget Nejerholt, hvad han gjorde Ed paa.

Niels Poulsen i Østrup havde kendt Hundsmaae i 55 Aar og vidste ingen anden Ejer end Jensgaard.

Geert Olufsen fra Stouby kom for 22 Aar siden til Jensgd. og tjente der i 5 Aar, i hvilken Tid ingen anden end Jensgd.s Ejer, Jacob Arenfeldt, havde ladet skære Møntørv der.

Efter at der nu var kommen Tvist op om Hundsmaae, sagde Mourids Søsarensen i Østrup, som kunde huske 40 Aar tilbage, at han mindedes, at der havde vaaren slagen i denne og reven i Stakke. Engang havde han selv slaaet Græs der, men ikke turdet tage det hjem,
før han havde talt med Husbonden, Sl. Hr. Henrik Rantzau derom, denne svarede, han skulle have gjort det før.

Hr. Niels Glud adspørges, om han har noget at sige til, at det er hans Bønder, der har slaaet Græs og skaaret Tørv ulovligt. –

Dommen afgør, at Hundsmaae tilhører Jensgaard.

Ogsaa Bønderne under Boller har været paa gale Veje.

Scannet dokument: Dom over Tørvskæring ved Hundsmaae 1699-09-18